ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียน

รายวิชาสถิติเพื่อการวิจัยทางอาชญาวิทยาฯ

โดย ท่านอาจารย์ธนกร  สุทธิสนธ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์

*********************

 เอกสารประกอบการสอน PowerPoint (ดาวน์โหลด)

ไฟล์ DATA TEST (ดาวน์โหลด)

ตัวอย่างแบบสอบถาม (ดาวน์โหลด)

ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูล (ดาวน์โหลด)

โปรแกรม SPSS (ดาวน์โหลด)

หมายเหตุ: โปรแกรม SPSS ver 16 ให้ Copy ไฟล์ไว้ในไดรฟ D: เท่านั้น!!!

ถึงจะสามารถใช้งานได้(บางเครื่องมีโปรแกรมอยู่ในเครื่องแล้ว)

เวลาใช้งานให้ดับเบิลคลิกโปรแกรมตามภาพ

************************************************

เอกสารประกอบการสอน ครั้งที่ 2

ไฟล์ DATA TEST2 (ดาวน์โหลด)

ตัวอย่างแบบสอบถาม (ดาวน์โหลด)

เอกสารประกอบการเรียน (ดาวน์โหลด)