ที่ ผู้สอน Sec รหัสวิชา ชื่อวิชา วิธีการสอบ สถานะ
1 อ.จิรภัทร  นันทเศรษฐ์ 01,02 2564125 นิติปรัชญา online/take home เสร็จเรียบร้อย 
2 อ.ดร.ทิวาวรรณ  อายุวัฒน์ 01,02 2564124 หลักอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา online/take home เสร็จเรียบร้อย
3 อ.ประพาฬรัตน์  สุขดิษฐ์ 01 2594111 วิชา กระบวนการยุติธรรมเปรียบเทียบ online/take home  เสร็จเรียบร้อย
4 อ.มาณพ สารธิเสน 01,02 2561322 วิชา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหนี้ online/take home  เสร็จเรียบร้อย
5 อ.เมธาวรินทร์ จำนงค์ธรรม 01,02 2562422 วิชา กฎหมายอาญา 3 : ภาคความผิด 2 online/take home  เสร็จเรียบร้อย
6 อ.ฉัตรวรินทร์ ภูวัชร์พิบูล 01,02 2563621 วิชา กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลและคดีอาญา online/take home เสร็จเรียบร้อย 
7 อ.ประพาฬรัตน์  สุขดิษฐ์ 01 2591104 วิชา ภาษาอังกฤษในกระบวนการยุติธรรม 1 online/take home  เสร็จเรียบร้อย
8 อ.มานัส  สมสวย 01 2591105 วิชา การสืบสวนและสอบสวน online/take home  เสร็จเรียบร้อย
9 อ.มานัส  สมสวย 01 2593113 วิชา การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ online/take home  เสร็จเรียบร้อย
10 อ.อภิภัสร์  ปาสานะเก 01 2593311 วิชา จริยธรรมในกระบวนการยุติธรรม online/take home เสร็จเรียบร้อย 
11 อ.มาณพ สารธิเสน 01,02 2563523 วิชา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 online/take home  เสร็จเรียบร้อย
12 ผศ.วีระยุทธ  ลาสงยาง 01,02 2564622 วิชา กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ online/take home  เสร็จเรียบร้อย
13 อ.วัลลภ ประเสริฐ 01,02 2561420 วิชา กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไป online/take home  เสร็จเรียบร้อย
14 อ.พรพรรษา+อ.มาณพ 01,02 2562331 วิชา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะตั๋วเงินฯ online/take home เสร็จเรียบร้อย 
15 อ.เมธาวรินทร์ จำนงค์ธรรม 01 2593407 วิชา กฎหมายลักษณะพยาน online/take home เสร็จเรียบร้อย
16 อ.อภิภัสร์ ปาสานะเก 01 2591403 วิชา กฎหมายอาญา 1 (ศศบ) online/take home  เสร็จเรียบร้อย
17 ผศ.เลอพร  ศุภสร 01 2594308 วิชาการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง online/take home  เสร็จเรียบร้อย
18 อ.พรพรรษา คงประยูร 01,02 2561323 วิชา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะทรัพย์ – ที่ดิน online/take home เสร็จเรียบร้อย 
19 อ.พรพรรษา คงประยูร 01,02 2564226 วิชา กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา online/take home เสร็จเรียบร้อย 
20 อ.จิรภัทร  นันทเศรษฐ์ 01,02 2562332 วิชา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท online/take home  เสร็จเรียบร้อย
21 อ.วัลลภ  ประเสริฐ 01,02 2564527 วิชา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม online/take home  เสร็จเรียบร้อย
22 ผศ.เลอพร  ศุภสร 01 2591206 วิชาอาชญากรรมศึกษา online/take home  เสร็จเรียบร้อย
23 ผศ.เลอพร  ศุภสร 01 2592206 วิชา จิตวิทยาอาชญากรรม online/take home  เสร็จเรียบร้อย
24 อ.นิโรธรี  จุลเหลา 01 2593109 วิชา การบริหารกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ online/take home  เสร็จเรียบร้อย
25 อ.มานัส สมสวย 01,02 2563524 วิชา กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 online/take home เสร็จเรียบร้อย 
26 ผศ.วีระยุทธ  ลาสงยาง 01,02 2562329 วิชา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะค้ำประกันฯ online/take home  เสร็จเรียบร้อย
27 อ.ไวกูณฐ์  ครองยุทธ 01,02 2563222 กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง online/take home  
28 อ.ดร.ทิวาวรรณ อายุวัฒน์ 01 2591205 วิชา ทฤษฎีทัณฑวิทยาและการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด online/take home  เสร็จเรียบร้อย
29 อ.ดร.ทิวาวรรณ อายุวัฒน์ 01 2592304 วิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางอาชญาวิทยาฯ online/take home เสร็จเรียบร้อย 
30 อ.ชาญชัย พีระภาณุรักษ์ 01 2593112 วิชา มนุษย์สัมพันธ์และการพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม online/take home เสร็จเรียบร้อย 
31 อ.อภิภัสร์ ปาสานะเก 01 2561220 วิชา กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง online/take home  เสร็จเรียบร้อย
32 อ.เมธาวรินทร์  จำนงค์ธรรม  01,02 2563221 วิชา กฎหมายล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีในศาลล้มละลาย online/take home เสร็จเรียบร้อย 
33 อ.จิรภัทร  นันทเศรษฐ์ 01,02 2562330 วิชา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะตัวแทน-นายหน้า online/take home  เสร็จเรียบร้อย
34 อ.นิโรธรี+อ.สันติรักษ์ 01 2594106 วิชา นิติวิทยาศาสตร์ online/take home  เสร็จเรียบร้อย
35 อ.ประพาฬรัตน์  สุขดิษฐ์ 01,02 2561720 วิชา ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย 1 online/take home  เสร็จเรียบร้อย
36 อ.ประพาฬรัตน์  สุขดิษฐ์ 01,02 2562721 วิชา ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย 2 online/take home  เสร็จเรียบร้อย
37 อ.เมธาวรินทร์ +อ.สุเนตร 01,02 2563525 วิชา การว่าความการถามพยานฯ online/take home เสร็จเรียบร้อย