รหัสวิชา 2561220  (sec.01)

อาจารย์ประจำวิชา อาจารย์อภิภัสร์  ปาสานะเก

-------------------------------------

วิธีการสอบ

1) ดาวน์โหลดข้อสอบและพิมพ์เอกสาร

2) ให้เขียนตอบคำถามลงบนเอกสารข้อสอบที่ดาวน์โหลด

3) นำมาส่งพร้อมกับลงชื่อส่งที่ห้องสำนักงานคณบดีคณะนิติศาสตร์ ชั้น 1 ภายในเวลา 12.00 น. (วันที่ 26 มี.ค. 63)

     หากช้ากว่าเวลาที่กำหนดถือว่าสอบไม่ผ่าน

หมายเหตุ : ติดต่อสอบถามข้อมูลโทร 099-615-3954 (พี่ไฟท์)