รหัสวิชา 2562721  (sec.01,02)

อาจารย์ประจำวิชา อาจารย์ประพาฬรัตน์  สุขดิษฐ์

-------------------------------------

วิธีการสอบ

1) ดาวน์โหลดข้อสอบ

2) ให้เขียนตอบคำถามในโปรแกรม Microsoft Word หรือ บนแอพลิเคชันในมือถือ เช่น Google docs เป็นต้น 

     หรือเขียนคำตอบลงบนกระดาษ A4 แล้วถ่ายรูปทุกข้อที่ทำ

3) เอกสารคำตอบให้ระบุชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษาและ section บนหัวกระดาษหน้าแรก

4) นำมาส่งเข้า Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในเวลา 16.00 น. (วันที่ 26 มี.ค. 63)

     หากช้ากว่าเวลาที่กำหนดถือว่าสอบไม่ผ่าน

หมายเหตุ : ติดต่อสอบถามข้อมูลโทร 099-615-3954 (พี่ไฟท์)