รหัสวิชา 2562422  (sec.01 - 02)

อาจารย์ประจำวิชา อาจารย์เมธาวรินทร์  จำนงค์ธรรม

-------------------------------------

วิธีการสอบ

1) ดาวน์โหลดข้อสอบ

2) ให้เขียนตอบคำถามทั้งหมด ลงในกระดาษรายงานขนาด A4  (ระบุชื่อ-รหัสนักศึกษา section บนหัวกระดาษ และ ข้อที่ทำให้ชัดเจน)

3) นำมาส่งพร้อมกับลงชื่อส่งที่ห้องสำนักงานคณบดีคณะนิติศาสตร์ ชั้น 1 ภายในเวลา 16.00 น. (วันที่ 26 มี.ค. 63) หากช้ากว่าเวลาที่กำหนดถือว่าสอบไม่ผ่าน

     หากช้ากว่าเวลาที่กำหนดถือว่าสอบไม่ผ่าน

หมายเหตุ : ติดต่อสอบถามข้อมูลโทร 099-615-3954 (พี่ไฟท์)